KA120 2021-2027 Erasmus akkreditáció

Feltöltve: 2022. március 24.
Rovat:

Iskolánk az Erasmus programban 2020.október 29.-ei határidőre benyújtott köznevelési akkreditációs pályázata nyert, így 7 év alatt számos mobilitásunk megvalósulását támogatja az Európai Unió.

Az előző évek Erasmus+ pályázataiban való aktív részvételünknek köszönhetően a pedagógusok módszertana jelentősen fejlődött. Eredményeinket széles körben megosztottuk és beépítettük pedagógiai gyakorlatunkba. Azonban a pedagógusoknak számos új kihívásnak kell megfelelnie, ezért nélkülözhetetlen a folyamatos módszertani megújulás, amely sok esetben csak külföldi képzéseken érhető el. A külföldi kurzusok, job shadowing tevékenységek naprakész ismeretekhez juttatják innovatív pedagógusainkat, akik a megszerzett tudás mellett nyelvi ismeretükben, kapcsolataikban is gyarapodnak. Célul tűzzük ki a nyelv eszközszintű használatát, más tantárgyak idegennyelvű tananyagainak feldolgozását, ehhez a szaktanárok nyelvi készségeit kell fejlesztenünk, idegen nyelvű taneszközöket megismerni és tanulóinkat képessé tenni az ilyen ismeretszerzésre.

Már a távoktatás bevezetése előtt megtettük az első lépéseket oktatásunk digitalizálása érdekében, de az informatika rohamos fejlődése szükségessé teszi, hogy további módszereket, applikációkat, programokat ismerjünk meg, melyek hatékonyan támogatják oktató-nevelő munkánkat a tanórákon és a tantermen kívüli oktatásban egyaránt. A digitális tartalmak fejlesztésével nagy lépést teszünk az esélyegyenlőség megteremtése felé, mert az iskolánk fogyatékkal élő tanulói, valamint az egyéb betegségek miatt hosszabb ideig hiányzó diákok esetében a tananyag és a magyarázat átadása mindenki számára még jobban elérhetővé válik majd. A digitális eszközök etikus és hasznos alkalmazásának tudatosítása alapvető feladatunk, ennek megvalósításához keresünk támogatást.

A tanulói eredmények javításához a módszertani kultúra folyamatos megújítása, a minél hatékonyabb tanulói kulcskompetenciák fejlesztésére nagyon fontos. Településünk egyetlen iskolájaként hátrányos helyzetű, tanulás nehézségekkel küzdő és nagyon tehetséges tanulókkal kell egyszerre foglalkoznunk, ami megkívánja a pedagógusok differenciálási repertoárjának kiterjesztését. A művészetoktatás lehetőséget nyújt a hátrányok kompenzációjára és a tehetség kibontakoztatásra is, de ezek korszerű módszertanához is szükségünk van új ismeretekre. Olyan kurzusokon tervezünk részt venni, amelyek segítenek a tanulói motiváció növelésében és növelik a tanulói sikerélményt. Ezek hatása, valamint az iskolalátogatások tapasztalatai segítenek az iskolai lemorzsolódás megelőzésében. A tanulói mobilitások tovább növelik az esélyegyenlőséget, mivel olyan hátrányos helyzetű tanulók is részt vesznek ezeken, akik szociális hátterük miatt nem részesülhetnek ebben.

Szorgalmazzuk a pedagógusok és a tanulók önfejlesztését. A sikeres tanulói életút feltétele a diákok érzelmi intelligenciájának fejlesztése is, ezt külföldi jó gyakorlatok elsajátításával kívánjuk elérni. A tanórákon és azokon kívül a tanulók szociális, érzelmi készségeik, kooperációjuk fejlesztése sikeres pályaorientációjukhoz nélkülözhetetlen, ezekhez keresünk korszerű módszereket, adaptálható tapasztalatokat. Későbbi aktív állampolgárrá válásukhoz az iskolalátogatások során az önrendelkezés javításához, tanulói jogok érvényesítéséhez keresünk jó példákat.

Iskolánk már meglévő nemzetközi kapcsolatrendszerét új belépőkkel kívánjuk bővíteni, ehhez segítséget az iskolalátogatások jelentenek, valamint a kurzusokon megismert kollégák is partnerek lesznek ebben. Ezek a mobilitások alkalmasak kulturális ismereteink bővítésére is, valamint a tanulók kiutazása lehetőséget teremt országismereti tudásuk bővítésére és a tantárgyak közötti integrációt gyakorlatban valósítja meg az oktatás informális színterein. A tanulói utak alkalmasak a környezettudatosság továbbfejlesztésére a külföldi példák megfigyelésével. A tanulmányi kirándulásokkal közvetítjük evangélikus egyházi és közös európai értékeinket egyaránt.

2021-1-HU01-KA121-SCH-000007151

2022-1-HU01-KA121-SCH-000054439

2023-1-HU01-KA121-SCH-000124356

Friss híreink

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram