KA1 2018-2019

Feltöltve: 2015. szeptember 21.
Rovat:

„Egy lépéssel tovább a modernizáció útján: innovatív tanárok a sikeres diákokért”--ERASMUS+ mobilitási projekt a Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában

Intézményünk elkötelezett a településen élő gyermekek minőségi oktatásának biztosításában, melyet folyamatos innovációval tartunk megvalósíthatónak. Fontosnak tartjuk, hogy minél magasabb szinten legyünk képesek megfelelni a XXI. század kihívásainak, növeljük tanulóink eredményességét. Jelen pályázatban intézményünk humán erőforrását szeretnék fejleszteni, hogy a rendelkezésre álló modern tárgyi eszközeinket és fejlett infrastruktúránkat minél hatékonyabban ki tudjuk aknázni a fenti célok elérése érdekében.

Stratégiai terveinkben 3 fő innovációs irányt határoztunk meg a nemzetközi és saját tapasztalataink alapján:

- IKT technológiák és módszerek alkalmazása a tanítási – tanulási folyamatban;

- idegen nyelvi kommunikációs készségek fejlesztése a munkatársi és a tanulói szinten egyaránt;

- tanári és tanulói kompetenciák fejlesztése, felkészítés az élethosszig tartó tanulásra.

A helyi tanterv keretében ezeket a célokat a szabadon választható órakeret terhére és egyedi oktatásszervezési eljárásokkal igyekszünk megvalósítani. Az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően iskolánkban rendelkezésre állnak az ehhez szükséges tárgyi eszközök is: idegen nyelvi és informatikai szaktanterem, két 25 tanuló számára felszerelt Smart School tanterem. A modern technológia működtetésében 2 rendszergazda segíti a nevelő –oktató munkát.

Mostani pályázatunkban a munkatársak fejlesztését tűztük ki célul a fenti területek mindegyikén.  A pályázat keretében 7-en vesznek részt a mobilitásban: tanítók, szaktanárok, igazgatóhelyettes és további nyolc személy segíti munkánkat, akik a belső képzésben és a pályázat megvalósításában igen, de a mobilitásban nem vesznek részt. A pályázat disszeminációs szakaszában a teljes munkatársi gárdát bevonjuk.

Kollégáink elkötelezettek a szervezetfejlesztési céljaink iránt, az elmúlt években folyamatos önfejlesztést is végeztek, valamint több pályázatba is bekapcsolódtak. Egy éves projektünk keretében folytatjuk az idegen nyelvi tanfolyamokon az angol nyelvi kommunikációs készségeik fejlesztését heti 2 órában.  Az előző Erasmus+ pályázatok sikeres megvalósításának köszönhetően a nem nyelvszakos pedagógusok is alkalmasak tanári kurzusok elvégzésére, amelyek keretében IKT módszereket és modern tanítási, tanulásszervezési eljárásokat ismerhetnek meg.

A módszertani kultúra fejlődése intézményünk tanulóira is hatással lesz, s remélhetőleg egy eredményesebb tanulási és nyelvtanulási struktúra kiépülését teszi majd lehetővé.  A megszerzett nyelvi tudás hozadékaként egyre több nemzetközi projektbe tudunk bekapcsolódni, különös tekintettel a sakk, tehetséggondozás és a testvériskola kapcsolatok területén.

Tanáraink IKT (web alapú tananyagok, applikációk, IKT alapú számonkérés, tananyagkészítés, online projektmódszerek, e-portfólió, közösségi média tanórai felhasználása, kapcsolattartás) , drámapedagógiai és módszertani témájú(élményszerű tanulás, kompetenciafejlesztő játékok, stresszkezelés, tanulói hatékonyság növelése, differenciálás) tanfolyamokra jelentkeztek A mobilitásokban részt vesz 7 fő: 2 angoltanár, 1 angoltanító, 2 alsós tanító, 2 felsős szaktanár. Az ott megszerzett tudásukat beépítik iskolai gyakorlatunkba, magasabb szinten lesznek alkalmasak a Samsung School keretében biztosított eszközök használatára, a kiépített jó gyakorlatuk más intézmények részére történő átadására.

 A kurzusokon szerzett tudásnak köszönhetően tanáraink alkalmassá válnak az angol nyelvű tananyagkészítő programok és weboldalak használatára, IKT feladatok készítésére. Az így kifejlesztett tudásbázist megosztják egymással, valamint más oktatási intézmények számára is hozzáférhetővé tesszük azt workshopok és szakmai napok keretében.

Az egy éves fejlesztési folyamat eredményeként tanáraink bekapcsolódnak tanulói mobilitások, online tanulói együttműködések tervezésébe, szervezésébe és megvalósításába.  Ennek előkészítésére a mostani pályázat keretében Finnországba tervezünk job shadowing tevékenységet. Az intézménylátogatás során 3 pedagógusunk megismerkedik a finn oktatási rendszer sajátosságaival, valamint kapcsolatfelvételt is kezdeményezünk KA2-es pályázat megvalósítása céljából. A tanártovábbképző kurzusokon az EU különböző országaiból érkező pedagógusokkal fogunk közös tanfolyamon és programokon részt venni, ezeket a lehetőségeket kihasználjuk a kapcsolatépítésre.

A fejlesztési ciklus végére terveink szerint intézményünk humán erőforrása jelentős mértékben fejlődik IKT kompetenciák, idegen nyelvi kommunikáció és módszertani tudás tekintetében.   A mobilitás tapasztalatainak megosztása a nem formális csatornákon is megtörténik, így közvetve az egész szervezeti kultúrára befolyással lesz a pályázat megvalósítása.

Munkatársaink még elkötelezettebbé válnak az innováció tekintetében, aktívan kezdeményeznek tanulói mobilitásokat. Ezeknek köszönhetően nő diákjaink tanulási motivációja és eredményessége, felkészültebbé válnak sikeres tanulói utak megvalósítására, a korai elhagyás elkerülésével az élethosszig tartó tanulásra.

“One More Step forward Modernization: Innovative Teachers for Successful Students” - ERASMUS+ program for Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és AMI

 

Our institution is committed to provide quality education to students in our town and we would like to achieve it with permanent innovations.  It is important for us to be able to meet the requirements of the 21st century and manage to develop our learners’ efficiency. In this project we would like to improve our human resources so that we can exploit our existing modern assets and our developed infrastructure as much as possible to accomplish these objectives.

In our strategy plan we specify three main innovative directions on the basis of international and our own experiences:

- using  ICT tools and methods in the teaching and learning process

- development of foreign language communication skills among staff and students

- improvement of competence of teachers and students, preparation for lifelong learning.

We intend to reach these objectives in our local curriculum through optional lessons and didactic teaching process. Thanks to the developments in previous years our school owns proper tangible assets: foreign language and IT classrooms, two Smart School classrooms each for 25 students. Two IT system managers help the teachers with using modern technology.

We aim to improve our staff in all the areas above in this project.  During the project 7 people will take part in mobility: primary school teachers, secondary teachers and additional 8 people will work in the project but they will not travel. We involve all our staff in the dissemination work.

Our colleagues are committed to the objectives of the development of organizational culture, they have performed permanent personal development in the past years and they have taken part in several projects. During our one year Erasmus+ KA1 project we will continue the English language communicative skill development with 2 lessons a week. Thanks to the previous successful Erasmus+ projects the subject teachers are also able to take part in teacher training courses where they can learn new ICT techniques, and modern didactic learning and teaching methods.

The development of methodological culture will also influence the students in our institution and hopefully leads to more effective learning and foreign language learning structure.  Foreign language knowledge improvement will promote our participation in further international projects particularly in the area of chess, talent support and partner school cooperation.

Our teachers apply for ICT courses (web-based materials, applications, assessment based on technology, creating materials, online projects, using social media in the learning process), drama and methodology courses (enjoyable learning, games for competence development, stress management, improvement of learning efficiency, differentiation). Seven teachers take part in mobility: 2 English secondary teachers, 1 English primary teacher, 2 primary subject teachers and 2 secondary subject teachers. They want to apply their acquired knowledge in their everyday teaching practise and they wish to be able to use Samsung School technology tools effectively. They will promote and convey our good practises to other schools.

After the courses our teachers will be capable of creating teaching materials with English applications, using educational web pages and generating ICT exercises. The collection of materials will be shared with our teachers and further educational institutions in the form of workshops and professional training days.

As a result of the one year development period our teachers will join in the planning, organization and realization of student mobility and online collaboration. As a preparation we plan a job shadowing mobility in Finland in the present project. During the visit three of our teachers will study the special features of Finish education system and we will initiate a program for Erasmus+ KA2. During the teacher training courses we take part in tuition and programmes with teachers from all around EU and we build cooperation with them.

In the end of the project period we wish our human resource would develop their ICT competence, foreign language communication and methodology knowledge. The experiences of the mobility will also be shared on non-formal platforms so the results will influence the whole institution indirectly.

Our colleagues will be more committed to innovation and they will initiate student mobility. As a result the motivation and efficiency of our students will increase, they will achieve successful student career, avoid early school leaving and be aware of the importance of lifelong learning.

 

1. mobilitás

2. mobilitás

3. mobilitás

4. mobilitás

5. mobilitás

6. mobilitás

7. mobilitás

8. mobilitás

KÉPEK

Összefoglalás

A projekt az idegennyelv tanítás és tanulás, IKT- új technológiák-digitális kompetenciák, az oktatási szektor fejlesztése, megújítása, valamint a minőségfejlesztő intézmények és módszerek témákhoz kapcsolódott. Intézményünk elkötelezett a településen élő gyermekek minőségi oktatásának biztosításában, melyet folyamatos innovációval tartunk megvalósíthatónak. Fontosnak tartjuk, hogy minél magasabb szinten legyünk képesek megfelelni a XXI. század kihívásainak, növeljük tanulóink eredményességét.

A pályázatunkban célunk intézményünk humán erőforrásának fejlesztése, a rendelkezésre álló modern tárgyi eszközeink és fejlett infrastruktúránk minél hatékonyabban kiaknázása volt. Az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően iskolánkban idegen nyelvi és informatikai szaktanterem, két 25 tanuló számára felszerelt Smart School tanterem támogatja a nyelvtanítást. A modern technológia működtetésében 2 rendszergazda segíti a nevelő –oktató munkát. Ehhez elengedhetetlen kollégáink módszertani továbbképzése nem csak hazai, de külföldi kurzusokon is. Ennek érdekében mostani pályázatunkban 7-en vettek részt: tanítók, szaktanárok és az iskola igazgatóhelyettese. 7 módszertani képzés mellett 3 iskolalátogatás is szerepelt a mobilitások között a nagyobb hatás érdekében.  Kollégáink elkötelezettek a szervezetfejlesztési céljaink iránt, az elmúlt években folyamatos önfejlesztést is végeztek, valamint több pályázatba is bekapcsolódtak.  Az előző Erasmus+ pályázatok sikeres megvalósításának köszönhetően egy éves projektünk keretében 4 nem nyelvszakos pedagógus idén először tanári kurzusokon vett részt, amelyben IKT módszereket és modern tanítási, tanulásszervezési eljárásokat ismerhettek meg. 4 pedagógus IKT eszközök tanórai alkalmazását és a szociális média tanórai felhasználását sajátította el, az angol tanító dráma eszközök tanórába való beintegrálásáról szerzett ismereteket, a biológia-kémia szakos tanár stresszkezelési technikákat ismert meg, egy tanító kreatív feladatok használatáról és a motiváció játékokkal való fenntartásáról tanult.  Az iskolalátogatás során az iskola igazgatóhelyettese, az idegennyelvi munkaközösség vezetője és a diákönkormányzatot segítő angol szakos pedagógus tanulmányozta a finn oktatási rendszert. A job-shadowing tevékenység során az intézményi struktúrát, a diákönkormányzat működését, az IKT tanórai használatát, az elméleti és gyakorlati ismeretek arányát az oktatásban, a kompetenciafejlesztő módszereket és a pedagógus tanórai szerepét tanulmányoztunk. 

A résztvevők tudásukat beépítik mindennapi munkájukba, a Samsung School keretében biztosított eszközöket magasabb szinten használják. A kurzusokon szerzett tudásnak köszönhetően tanáraink alkalmassá váltak az angol nyelvű tananyagkészítő programok és weboldalak használatára, IKT feladatok készítésére. Az iskolalátogatás során és a külföldi továbbképzéseken megismert pedagógusok közül többel tartunk munkakapcsolatot, reményeink szerint egy későbbi KA2-s projektben tudunk együtt dolgozni, jelenleg további partnereket keresünk. A tapasztalatok disszeminációjaként a tantestületi értekezleteken részletes beszámolókat tartottak a résztvevők. A pedagógusok az iskola szakmai napján is átadták tudásukat a nevelőtestületnek, az elsajátított jó gyakorlatokat a Google Drive-on mindenkivel megosztották. A mobilitás tapasztalatainak megosztása iskolánk Erasmus+ Facebook oldalán, valamint újságcikkek megjelentetésével is megtörtént, így az eredményeket még szélesebb körben terjesztettük.

A mobilitások végén tanári, szülői és pedagógus kérdőívek segítségével mértük az eredményt. A pedagógusok véleménye szerint a résztvevő új módszereket és IKT eszközöket ismertek meg és tudásukat átadták kollégáiknak. A szülők elmondása szerint az új módszerek hozzájárulnak a minőségi oktatáshoz. A tanulók elégedettek az IKT eszközök használatával és a kultúra tanításával, szerintük a jó tanár IKT eszközöket használ és élvezetes órát tart.

A fejlesztési ciklus végére az intézmény humán erőforrása jelentős mértékben fejlődött IKT kompetenciák, idegen nyelvi kommunikáció és módszertani tudás tekintetében.   Munkatársaink még elkötelezettebbé váltak az innováció tekintetében, ezeknek köszönhetően nőtt diákjaink tanulási motivációja és eredményessége, felkészültebbé váltak sikeres tanulói utak megvalósítására, a korai elhagyás elkerülésével az élethosszig tartó tanulásra. A tanulmányút során az angol nyelvtanárok országismereti tudása gyarapodott, autentikus anyagok gyűjtöttek önmaguk, valamint az iskolai könyvtár számára. A sikeres mobilitások eredménye, hogy növekedett pedagógusaink, iskolai vezetőségünk elkötelezettsége a továbbfejlődés iránt, a jelen pályázati ciklusban az iskola nyertes pályázatában 5 kolléga KA1-es mobilitására kerül majd sor.

“One More Step forward Modernization: Innovative Teachers for Successful Students”

The topic of our project is connected to teaching and learning foreign languages, ICT –new technologies- digital competencies, improvement and renewal in education, and its content is related to quality developing institutions and methods. Our institution is committed to provide quality education to students in our town and we would like to achieve it with permanent innovations.  It is important for us to be able to meet the requirements of the 21st century and manage to develop our learners’ efficiency.

In this project we wanted to improve our human resources so that we can exploit our existing modern assets and our developed infrastructure as much as possible to accomplish these objectives. Thanks to the developments of the language and IT classrooms in previous years, two Smart School classrooms each for 25 students support our language teaching. Two IT system managers help the teachers with using modern technology. To achieve it it is essential for teachers to take part in methodological courses in Hungary and abroad as well. Seven teachers took part in mobility: primary school teachers, secondary teachers and our vice principal. Seven methodological courses and three job-shadowing activities helped us to achieve it.  Our colleagues are committed to the objectives of the development of organizational culture, they have performed permanent personal development in the past years and they have taken part in several projects. During our one year Erasmus+ KA1 project four teachers (subject and primary teachers) took part in methodological courses in English for the first time, thanks to the success of the previous years’ Erasmus+ projects. They learnt new ICT techniques, modern didactic learning and teaching methods. Four teachers (primary and secondary teachers) learnt about using ICT and social media in the learning process, the English primary teacher studied how to integrate drama tools into the lessons, the secondary Biology-Chemistry teacher learnt about stress management and a primary subject teacher studied how to use creative activities and maintain motivation with games, while the Vice Principal of the School, the head of the language department and the student council supporter studied the Finnish educational system for a week. The job-shadowing activity helped us to get acquainted with the institutional structure, the work of student council, using ICT in learning process, the ratio of theory and practical knowledge in the curriculum, methods of competence development and the teachers’ roles.

They applied their acquired knowledge in their everyday teaching practise and they are able to use Samsung School technology tools effectively. After the courses our teachers are capable of creating teaching materials with English applications, using educational web pages and generating ICT exercises. Thanks to the study visit and the methodological courses abroad, we cooperate with some of the teachers having met on the courses and hopefully we will work in a KA2 project in the future, we are looking for further partners now. Teachers shared their knowledge with other teachers on the Education and Sharing Day of the school, the best practices are shared on Google Drive. For a wider range of dissemination our experiments were shared on our school’s Erasmus+ Facebook site and some articles are published in different newspaper.

At the end of the mobility, we measured our success with teacher, parent and student questionnaires. The teachers’ opinion is that the participants acquired new methods and ICT tools and shared them with other teachers. Parents think that the new methods help to achieve quality education in our school. Students are satisfied with using ICT tools and learning about culture in the lessons, they think the good teacher uses ICT tools and his lessons are enjoyable.

 In the end of the project period, our human resource developed its ICT competence, foreign language communication and methodology knowledge. Our colleagues became more committed to innovation. As a result the motivation and efficiency of our students was increased, they can achieve successful student careers, avoid early school leaving and be aware of the importance of lifelong learning. During the mobility, the cultural knowledge of the English teachers is enriched; they collected authentic materials for themselves and for the school library as well. The result of the successful mobility is the improved commitment of the teachers and leaders to development. This year five colleagues will take part in a new KA1 project again.

Friss híreink

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram