KA1 2019-2020

Feltöltve: 2019. május 28.
Rovat:

Iskolánk a Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és AMI az egyetlen általános iskola Soltvadkerten, mely folyamatosan a minél magasabb színvonalú minőségi oktatás elősegítésén fáradozik. Az új kor kihívásait figyelembe véve törekszik arra, hogy az intézményünkbe járó diákok megkapják azt az oktatást és figyelmet, amely kiemelkedővé teszi intézményünket a térség iskolái közül. A pályázat megvalósulása által folytatódik az az innovációs folyamat, amely már az előző Erasmus+ pályázatoknak köszönhetően elindult. A tantestületünk nemzetközi tapasztalatai és kapcsolatai bővülnek, pedagógusaink elkötelezetté válnak a diákok tanulási motivációjának fejlesztésében, idegen nyelvi kompetenciáik fejlesztésében. Pályázatunk a „Frissebb módszerek, lelkesebb tanárok, motiváltabb diákok” az idegen nyelv tanítás és tanulás, valamint a kreatív, élményszerű és új módszertani eszköztár bővítése és frissítésének témaköréhez kapcsolódik. Intézményünkben folyó alap óraszámú és emelt szintű idegen nyelvi képzés minőségének fenntartásához és folyamatos fejlesztéséhez a nyelvtanárok szakmai továbbképzése elengedhetetlenül szükséges. Az idegen nyelv más tanórákon történő felhasználásához pedig szükséges a többi pedagógus idegen nyelvi kompetenciájának fejlesztése is. Iskolánkból összesen öten vesznek részt a mobilitásban, mindannyian pedagógusok, akik 2019. június 01-től 2020. május 31-ig vesznek részt a projektben. Továbbá hét olyan személy, akik nem pályáztak kiutazásra, de segítik munkánkat. Pedagógusaink célnyelvi környezetben tervezik a projekthez illeszkedő tanárképző kurzusok elvégzését. Három nyelvtanárt küldünk az Egyesült Királyság területére: 2 fő felső tagozatos nyelvtanár vesz részt kreatív nyelvtanítási kurzusokon (egyikőjük alsó, másikuk felső tagozatos képzésen), és egy alsó tagozatos angol nyelv tanító nyelvi és módszertani megújulást segítő tanfolyamon. 2 nem nyelv szakos tanárunk Máltán szeretne képzésen részt venni: a kémia-biológia szakos pedagógus a természettudományos tárgyakat modern módszerekkel támogató kurzust választott, iskolán igazgatóhelyettese aki történelemtanár a játékos osztálytermi módszerekről fog ismereteket szerezni. Mind az öt mobilitásban résztvevő pedagógus módszertani, szakmai ismereteit bővíti kiutazása folyamán, továbbá nyelvi tudásukat frissítik, aktualizálják. A mobilitásban résztvevők a kiutazás előtt és a hazaérkezés után motivációs kérdőívben értékelik saját szakmai fejlődésüket, és a diákok véleményét is kikérjük arról, hogy milyen új módszerek beépülését tapasztalják az adott pedagógusok mindennapi munkájában. Jó gyakorlatainkat átadjuk kollégáinknak, és a leghasznosabbakkal bővítjük iskolai Tudástárunkat, melyben a korábbi Erasmus tapasztalataink is helyet kapnak. Azok az országok, melyek az oktatás terén módszertani ismeretekben, megújulásban, másfajta látásmódban előttünk járnak nem csak technikai, de kreatív, belső motivációt növelő pedagógiai eszközökkel támogatják a hatékony tanulást, mely megelőzi az idő előtti iskolai lemorzsolódást is. Mivel iskolánk folyamatos megújulásra törekszik, ezért merült fel az igény arra, hogy olyan módszereket ismerjünk meg, amelyek aktuálisak, növelik a gyerekek belső motivációját a tanulás iránt, segítségükkel a tanulók idegen nyelvi kompetenciáit is hatékonyan fejleszteni tudjuk, hogy naprakészek legyünk a nyelvi változások terén is. Fontos számunkra, hogy azok a diákok, aki szociális helyzetükből fakadóan hátrányokkal kezdik meg tanulmányaikat hatékonyan tudjuk felzárkóztatni azon társaik mellé, akik körülményeikből fakadóan előrébb járnak velük szemben. Továbbá motiválni, segíteni, megfelelő módon differenciálni Pályázati felhívás 2019 1. beadási határidő KA1 - Egyének tanulmányi / tanulási célú mobilitása KA101 - Köznevelési intézmények munkatársainak mobilitása Űrlap azonosító KA101-7765D525 Benyújtási határidő (GMT+1, brüsszeli idő szerint) 5 Feb 2019 12:00:00 HU 35 / 39 tudjuk a hátrányos helyzetű gyerekeket, elősegítve ezzel annak a belső motivációnak a létrejöttét, mely őket a későbbiek folyamán, a társadalom aktív és meghatározó tagjaivá fogják tenni. Mivel más országban fognak pedagógusaink tanulni, ezért óhatatlanul is hatni fog rájuk az ottani gondolkodásmód, szemlélet, az oktatáshoz való hozzáállásban, valamint az őket körülvevő közeg által. Így formálódik saját szemléletmódjuk is, amely hosszú távon mindenféleképpen hatással lesz iskolai munkájukra, valamint a város életében, a közösségi megmozdulásokon is ki fogja fejteni pozitív hatását. A diákokban egy sikeresebb tanulási folyamatot is el fognak indítani a pedagógusok által megismert új eszközök, módszerek. Iskolánk azon pedagógusaira, akik nem vettek részt a mobilitásban szintén hatással lesznek a megszerzett tapasztalatok, amelyek megerősítik és elősegítik intézményünk módszertani felfrissülését, megújulását. A projekt megvalósulása révén a diákjaink hatékonyabb oktatásban részesülhetnek, ezáltal újabb lehetőségek nyílnak meg számukra, elérjük, hogy fejlődjön önismeretük, fejlődjön szociális készségük, elfogadóbbá és nyitottabbá váljanak.

Our institution, Kossuth Lajos Lutheran Primary School and Basic Art School is the only primary school in our town and we continually work on to provide the highest possible quality of education. Facing the challenges of new age we try to guarantee the appropriate education and attention to our students what makes our school outstanding in our region. With this project we continue the innovative process started with the previous Erasmus+ KA1 programmes. Our teachers and staff have broadened their international experiences and connections, teachers are committed to improve the students’ motivation for learning, and develop their foreign language competences. Our project “Fresher methods, more enthusiastic teachers, more motivated students” is connected to the topics of teaching and learning languages; creative and enjoyable teaching; widening and refreshing methodology with new educational tools. The professional methodology courses for foreign language teachers are essential in order to assure and develop the quality of education in our standard and special language classes. We use foreign languages in non-language lessons that is why our subject teachers would like to develop their foreign language competences. Five teachers will take part in mobilities from 1st June 2019 to 31st May 2020. Additional 7 people will work in the project but they will not travel. Our teachers plan to take part in teacher training courses where they will develop their knowledge related to the project in a target language country. Three English language teachers will travel to United Kingdom: two teachers will take part in creative teaching courses (one primary and one secondary), and one primary teacher will attend language and methodology refresher course. We would like to send two subject teacher to Malta: a Chemistry and Biology teacher will take part in a technology enhanced learning course; the Deputy Head of the School who is a History teacher will participate in a playground classroom course. All the teachers in the project will develop their knowledge in methodology and professional areas and refresh their language skills during their mobility. The participants of the mobility will fill in a survey before their travel and after the teacher training course, in this questionnaire they will evaluate their professional development. We will also ask for the opinion of students about what new methods they have recognized in the daily work of their educators. We disseminate our good practises to our colleges and the best methods and tools will be attached to our school’s Collection of Good Practises database where our previous Erasmus+ experiences have been accumulated. Those countries which are ahead of us in educational methodology, renewal, different vision support efficient learning with not only technology but also with creative and inner motivation enhancing methods. We also want to learn efficient ways to prevent early school leaving. As our institution promotes constant renewal, we realize the need to learn up-to-date methods and enhance our students’ inner motivation for learning. This way we will be able to improve our pupils foreign language skills, and make them understand the changes in the language. It is important for us to help those students who come from unprivileged social background to catch up to their more fortunate peers. We intend to motivate, support our special need students with differentiation and enhance their inner drives which later can lead them to be active and determining members of society. As our teachers will take part in courses in other countries they will be affected by foreign mentality, attitude towards education. These experiences will lead to the transformation of their teaching methodology and also have positive effect in the life of the community and our town. The innovative methods and educational tools will promote more efficient learning process for students. The experiences will be disseminated among the teachers in our institution, the knowledge will enhance professional renewal and infiltrate into daily practise. As a result our students will take part in more efficient education, they will have new opportunities to develop their self-esteem, social skills and become more recipient and open minded.

 

1. mobilitás

2. mobilitás

3. mobilitás

4. mobilitás

5. mobilitás

Összefoglalás

Intézményünk egyik legfontosabb prioritása, hogy az idegennyelv oktatás terén színvonalas oktatást tudjunk biztosítani minden nyelvi szinten. Az emelt, és az alap óraszámú csoportokban arra törekszünk, hogy a tőlünk tovább tanuló diákok olyan megalapozott és erős tudással hagyják el az iskolát, melynek segítségével további tanulmányaik során is megállják helyüket. Az elmúlt évek folyamán főként IKT témájú kurzusokon vettünk részt, a 2019/2020. tanévben a „hagyományos” eszközök módszertárának bővítését tűztük ki célul. Olyan kurzusokon akartunk részt venni, ahol a „hagyományos” eszközök használatával motiváljuk, bátorítjuk tanulóinkat a nyelv tanulására. Kreatív módon, élménypedagógiai eszközökkel akarjuk megragadni a figyelmüket, amely örömmé teszi számukra a tanulást és szociális kompetenciáikat, valamint tanulási mechanizmusaikat is fejleszti. Ezek nagyrészt tevékenységközpontú oktatási módszerek, de önálló elsajátításhoz is adnak belső motivációt. Tapasztaljuk, hogy a frontális oktatás nem elegendő ehhez. Ezért akartunk olyan kollégákkal tapasztalatot cserélni, akik hasonló nehézségekkel szembesülnek tanításuk folyamán, mint mi, ezáltal is tanulva egymástól. Projektünk célja elsősorban olyan pedagógiai és didaktikai módszerek elsajátítása, amelyek hozzásegítenek minket a diákok komplett személyiségfejlesztéséhez, ugyanakkor tevékenységközpontú játékokkal és gyakorlatokkal segítenek tanulási kompetenciáik fejlesztésében, és az élethosszig tartó tanulás iránti motiváció kialakításában. A hátrányos helyzetű diákokat szerettük volna segíteni új ismeretek megértésében és elsajátításában. Projektünk további célja volt, hogy motiváljuk kollégáinkat későbbi Erasmus+ pályázatokban való részvételre, disszeminációra iskolán belül és a környékbeli intézményekben. Ezen felül szerettük volna, ha pedagógusaink nyelvhasználata megerősödik, frissül és ez anyanyelvi környezet támogatásával valósul meg mind a nyelvszakos, mind pedig a más tantárgyat tanító kollégák tekintetében. A nyelvtanárok esetében különösen fontos volt, hogy anyanyelvi környezetben tudják fejleszteni a szakmai nyelvhasználatot és idegen nyelven tudjanak ismeretet elsajátítani, ami elősegíti a magasabb szintű oktatást. Továbbá rálátásunk nyílik másfajta perspektívákra, megközelítési módokra a tanítás-tanulás témakörének kapcsán, valamit az önértékelés és egyén értékelés kapcsán is új gyakorlatokat sikerüljön elsajátítani. Mostani pályázatunkban 5 pedagógus vett részt kéthetes továbbképzéseken: egy tanító és négy szaktanár (egy történelem szakos, egy biológia-kémia szakos, illetve 2 nyelv szakos kolléga), köztük intézményünk igazgatóhelyettese. Munkatársaink elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen szervezetfejlesztési céljaink tekintetében, ugyanis az elmúlt évek során folyamatosan részt vettek lokális pályázatokban, illetve több Erasmus+ képzésen is más-más témakörökben. Ezen projektünk keretében egy kolléga speciális, a természettudományokat előtérbe helyező IKT kurzuson tanultakat sajátított el, két kolléga a kreatív módszereket és élménypedagógiát előtérbe helyező kurzust végzett el (egyikük alsó, másikuk felső tagozatos módszereket ismert meg), egy kolléga nyelvi és módszertani felfrissítő kurzuson vett részt, valamint egy kolléga dráma és élménypedagógiai fogások elsajátítását segítő kurzuson volt. Mobilitásunk előtt és után is egy kérdőívet töltöttek ki azon kollégák, akik részt vettek a kiutazásban, ezzel is mérve, mennyire találták hasznosnak, eredményesnek a kint megszerzett ismereteket. A pedagógusok új módszereket ismertek meg és tudásukat átadták kollégáiknak. A mobilitási időszak végére a pedagógusok idegennyelvi kommunikációja nagy mértékben fejlődött, országismereti tudásuk gyarapodott. Multikulturális szemléletük fejlődött, az oktatás minden résztvevője körében példát mutatott. A gyerekek körében történt felmérés szerint diákjaink motivációja nagyban nőtt, valamint sikerült nekik olyan tanulási alternatívákat bemutatni, ami pozitív folyamatokat indított el az egyéni tanulás terén is. A szülők elmondása szerint az új módszerek hozzájárulnak a minőségi oktatáshoz, a távoktatás során ezt a szülők is megtapasztalták, intézményünk felé visszajelzéseikben nagyon hatékonynak ítélték meg. Munkatársaink még elkötelezettebbé váltak az innováció tekintetében, ezeknek köszönhetően nőtt diákjaink tanulási motivációja és eredményessége, felkészültebbé váltak sikeres tanulói utak megvalósítására, a korai elhagyás elkerülésével az élethosszig tartó tanulásra.

 

Our institution’s most important priority is to give a very high-standard education in every level of foreign language teaching. We strive to give a well-grounded and strong level of knowledge to our students in standard and advanced classes and on which they can rely in their further studies. We took part mainly in ICT courses in the previous years but in the year of 2019/2020 our goal was to broaden our knowledge in the theme of conventional methods. We wanted to take part in traditional courses where we can learn how to motivate and encourage our students with simple tools and methods. We would like to grab their attention in a creative way with playful and experiential tools which makes learning fun for them and help to develop social competences and learning mechanisms. These are mostly action-oriented methods but they give an internal motivation for self-study. We have experienced that frontal teaching is not enough for these aims. In addition to this we wanted to change experiences with colleagues who face similar challenges so we can learn from each other while we share our ideas. The most important goal of our project was to learn pedagogical and didactic methods which support us to develop our student’s personality and at the same time they help us to develop the learning competences of our students in a playful and action-oriented way and give them motivation for life-long-learning. We wanted to help the underprivileged students to understand and acquire knowledge. Another goal of our project is to motivate our colleagues to take part in future Erasmus+ projects and disseminate our experiences within our school and in the institutions of our area. We wanted to strengthen the language skills of our colleagues (language teachers and non-language teachers) with the help of the native language environment. In the case of language teachers it was extremely important for them to improve their professional language skills in the target language environment so it will support high-quality teaching. We wanted to see other kind of perspectives and methods in the topics of teaching and learning as well as we wished to acquire new methods and techniques in self-evaluation and individual evaluation. Five teachers take part in two-week-courses in our recent project: a primary teacher, two language teachers, a History teacher (who is our deputy principal) and a Science teacher. Our colleagues’ commitment is unquestionable towards our organization development as in the last few years they continuously took part in local projects and in several Erasmus+ courses in different topics. In this project one colleague took part in a special ICT course, two colleagues learned about creative, activity-oriented methods (one of them for youngsters and one of them for older students), one colleague took part in a language and method refresher course and one teacher participated in a drama and activity-oriented course. Before and after the mobility every colleague who takes part in the project filled out a form to measure how useful and successful was the time they spent in the courses. Teachers learnt new methods and techniques and they shared their knowledge within the school. At the end of the mobility period the communicative skills of the educators greatly improved and their knowledge of civilization and culture broadened. Their multicultural point of view has developed and set an example among the participants of education. The survey among children shows that our student’s motivation grew and we could give them alternatives which started positive processes in the field of individual learning. Parents told that new methods contributed to quality education and they could experience it during the time of the distance education and in their feedbacks the new ideas were regarded very effective. Our colleagues became more committed to innovation so our students’ learning motivation and effectiveness have grown and they have become more prepared to fulfil successful learning carriers, avoid early school leaving and find the way to life-long-learning.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram