KA1 2014-2016

Feltöltve: 2015. szeptember 21.
Rovat:

„Tanuljunk- tanítsunk együtt Európában”- ERASMUS + mobilitási projekt a Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában

Iskolánk, a Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és AMI 2012 óta egyházi fenntartású közoktatási intézmény, Soltvadkert egyetlen általános Iskolája. Intézményünk stratégiai céljai között szerepel az oktatás minőségének a fejlesztése. A XXI. század követelményeit és elvárásait figyelembe véve ezt elsősorban a kompetencia alapú oktatás kiterjesztésével, az IKT kompetenciák fejlesztésével és a magas szintű idegen nyelvoktatás megvalósításával látjuk megvalósíthatónak.

Iskolánk eddig is innovatív intézmény volt, ezért is kapcsolódtunk be az elmúlt 10 év innovációs pályázataiba (HEFOP, TÁMOP, TIOP), ezek megvalósítása során kialakított átadható gyakorlataink és tapasztalataink jelenleg 7 nyilvános „jó gyakorlatból” ismerhetők meg. Korábbi pályázatainkban is célul tűztük ki a minőségi oktatás fenntartását és permanens fejlesztését. Hazai viszonylatban részt vettünk hálózatépítésben, ahol műhelymunka keretében vettünk és adtunk át mintaértékű gyakorlatokat. Minőségi oktatás terén való továbblépéshez nemzetközi kapcsolatokat szeretnénk kiépíteni német és angol nyelven.

Projektünk, „Tanuljunk- tanítsunk együtt Európában” az idegen nyelv tanítás és tanulás, a nemzetközi együttműködés, nemzetközi kapcsolatok, fejlesztési együttműködés,valamint a minőségfejlesztő intézmények és/vagy módszerek (az iskolafejlesztést is beleértve) témákhoz kapcsolódik. A pályázat keretén belül 25 iskolai dolgozó (pedagógus és adminisztratív szervező) képzését valósítjuk meg 2014. augusztus 1-től 2016. május 31-ig.

Intézményünkben folyó alap óraszámú és emelt szintű idegen nyelvi képzés minőségének fenntartásához és folyamatos fejlesztéséhez a nyelvtanárok szakmai továbbképzése elengedhetetlenül szükséges. Németországban 2 tanító nyelvtanár és 1 felső tagozatos nyelvtanár ismerkedett meg a motiválás, a korszerű oktatásszervezés módszerek és a kreativitás szerepével egy általános- egy középiskolában 2014 novemberében. A partnerintézményekben tett látogatásokkal nem kizárólag az ott folyó nevelő munka jó gyakorlatát tapasztalhatták meg a pedagógusok, de az általuk tartott foglalkozások során bemutatták a magyar kultúrát is (népdalok tanítása, köszönések, magyar népmesék világa). Pedagógus módszertani továbbképzésre 3 nyelvtanár utazott ki az Egyesült Királyság területére 2015 augusztusában. A sokrétű kéthetes kurzus során műhelymunkában fejlesztették idegen nyelvi kompetenciájukat, megismerkedtek a legkorszerűbb nyelvoktatási irányzatokkal, bővíthették ismereteiket az irodalom, történelem, és kultúra terén. A skót iskolarendszer elméleti bemutatása után részt vehettek iskolalátogatáson és kicserélhették tapasztalataikat a nemzetközi munkacsoport tagjaival. Iskolánk külföldi kapcsolatainak kiszélesítéséhez pedagógusaink meglévő idegen nyelvi kompetenciáit szeretnénk magasabb szintre juttatni. A projekt minden résztvevője folyamatosan képezi magát, a célnyelvi nyelvtanfolyam ezt a folyamatot gyorsította fel. A két hetes angliai nyelvi képzésben részt vettek alsó tagozaton tanító pedagógusok (4 fő), felső tagozaton tanító pedagógusok (4 fő: biológia, földrajz, matematika, nemzetiségi nyelvtanár, történelem), igazgató, igazgatóhelyettes, pedagógiai asszisztens, adminisztratív szervező és IKT szakember. A nyelviskolában tanultakat a mindennapi életben, a vendéglátó családoknál folytatott kommunikáció mélyítette el. Fontosnak tartjuk, hogy intézményi szervezetünk minden területén olyan szakemberek dolgozzanak, akik aktív szerepet tudnak vállalni innovációinkban és kapcsolataink kiszélesítésében, akár idegen nyelven is. Intézményvezetői szinten nemzetközi szakmai együttműködéshez elengedhetetlen a magas szintű nyelvtudás. Az iskola igazgatója és helyettese valamint a természettudományi munkaközösség vezetője egy intenzív, kommunikáció központú nyelvtanfolyamon fejleszti tovább idegen nyelvi kompetenciáját Angliában az ősz folyamán. Tavasszal a partnerkapcsolat kiépítése céljából 3 fő utazik iskolalátogatásra és hospitálásra olyan hasonló profilú, európai közoktatási intézménybe, amellyel a továbbiakban együttműködhetünk európai uniós stratégiai projektekben.

Reméljük, hogy a projekt résztvevőire a külföldi gondolkodásmód, szellemiség, munkafelfogás, módszertani kultúra közvetlenül hatni fog. Ezzel saját nevelési-oktatási módszertanuk, szemléletmódjuk változik, fejlődik, ami aztán hosszú távon hatva meghatározza a jövőbeni munkájukat is. A módszertani kultúra átalakulása természetesen a tanulókra is hatással lesz, s remélhetőleg egy még eredményesebb nyelvtanulási struktúra kiépülését eredményezi. A tapasztalatok beépülnek a mindennapi gyakorlatba, s a fenntarthatóság érdekében az iskola alapdokumentumában, a pedagógiai programban is rögzítésre kerül, ezzel megszilárdítva a módszertani fejlődést. Elsődleges eredményként a nevelési-oktatási módszertani kultúra fejlődését várjuk az idegen nyelvi tudás fejlesztésével, ezen keresztül a partner iskolákkal történő kapcsolattartással, szakmai együttműködéssel. A módszertani fejlődéssel együtt pedig az eredményesebb idegen nyelvi oktatást, a nagyobb számú tanulói nyelvvizsgákat várjuk el.

 “Let’s learn and teach together in Europe”- ERASMUS + program for Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és AMI

The topic of our project is connected to “Teaching and learning foreign languages”,” International cooperation, partnership and development” and “Improving quality in institutions and methods”.
The professional methodology courses for foreign language teachers are essential in order to assure and develop the quality of education in our standard and special language classes. We would like to send three English language teachers to methodology training courses to the United Kingdom: one primary school teacher on the topic of creativity and motivation, one secondary school teacher on the topic of critical and creative thinking in language learning and cultural studies, one head of department on the topic of ICT and developing key competences. For observation and job shadowing period we are looking for partner institutions which have similar features and outstanding results.

During the visits we do not only learn about the educational work of the school and their good practices but our teachers would introduce Hungarian culture as well e.g. Hungarian folk songs, needlework, the world of the fairy tales. We can develop the cooperation between the schools into partnership in further work. Two primary school teachers and one secondary school teacher would like to learn about motivation, modern classroom management and creativity in German schools.

We need to develop our teachers’ foreign language competencies to be able to broaden the cooperation of our school with foreign partners. Each participant in the project has been improving their communicative skills and an intensive language course in the target country would enhance their efficiency. The participants of the language course would be four primary school teachers from different areas, four secondary school teachers (teaching Biology, Geography, Mathematics, Nationality Language and History) Head of the School, Deputy Head of the School, educational assistant, financial-administrative coordinator and IT system manager. We consider that it is important to employ experts on every level of our institution who can play active role in innovations and partnerships and not only in Hungarian. The Head of the School, the Deputy Head of the School and the Head of the Science Department would like to develop their foreign language competencies in an intensive communicative language course. Effective language knowledge is a must at the level of management in international professional cooperation. Three participants would like to visit a European partner school to establish partnership for further cooperation.

The foreign mentality, attitude, spirituality, methodology will influence the participants directly. Their educational and teaching methodology, mentality will develop and it will determine their future work. The transformation of teaching methodology will influence our students and hopefully it will generate more successful language learning strategy. The experiences will infiltrate into the daily practice, it will be recorded in the school pedagogical program in order to be maintainable and confirm the development.
The primary result of the development of foreign language competencies are the improvement of methodology, the partnership with foreign schools and professional cooperation. The benefit of this progress will be more effective language teaching and more successful exams.

 

A projekt összefoglalása

A támogatási szerződés száma

2014-1-HU01-KA101-000214

Projekt címe

Tanuljunk - tanítsunk együtt Európában!

A projekt címének rövidítése (ha van ilyen)

 

Projekt kezdete (nn-hh-éééé)

01-06-2014

Projekt vége (nn-hh-éééé)

31-05-2016

Projekt teljes időtartama (hónapokban)

24

A kedvezményezett szervezet / intézmény teljes és hivatalos neve (latin betűkkel)

Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

 

Projektünk az idegennyelv-tanítás és tanulás, a nemzetközi együttműködés, nemzetközi kapcsolatok, fejlesztési együttműködés, valamint a minőségfejlesztő intézmények és/vagy módszerek (az iskolafejlesztést is beleértve) témákhoz kapcsolódott.

Szervezetfejlesztési céljainkhoz jól illeszkedett ennek a pályázatnak a célkitűzése, így kifejezetten releváns volt ilyen szempontból a pályázati célok megvalósítása. Intézményünk egyik kiemelt stratégiai célja a diákok felkészítése az európai polgári létre, az ehhez szükséges nyelvtudás megszerzése. Ennek elérése miatt is fontos számunkra, hogy minél szélesebb körű nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezzünk, és ehhez a munkatársak fejlesztése is elengedhetetlenül fontos, mivel ezen a téren elmaradásunk van a nyugati országokhoz képest.

Intézményünkben emelt szintű nyelvoktatást folytatunk, tanulócsoportjainkban mind tehetséggondozásra, mind a lemaradó tanulók felzárkóztatására nagy hangsúlyt helyezünk. A korszerű nyelvoktatási módszerek megismerése, bevezetése a tanítás-tanulási folyamatokba, ország ismereti tananyagok beépítése a tananyagba csak szaktanáraink folyamatos képzésével érhető el. Nyelvtanáraink a nyelvterületi képzéseken idegen nyelvi kommunikációjukat, kulturális ismereteiket, módszertani jártasságukat fejlesztették. Három német nyelvet oktató pedagógus kéthetes németországi iskolalátogatáson és hospitáláson vett részt. Két tanító a külföldi iskolában újszerű motivációs technikákat és kreativitásfejlesztő feladatokat tanult meg. Egy felső tagozatos német nyelvtanár korszerű oktatásszervezési módszereket tanulmányozott. A tanórai hospitálásokon túl, magyar kultúrával kapcsolatos órákat is tartottak, építették a két iskola közötti partnerkapcsolatot. Három angol nyelvet tanító pedagógus az Egyesült Királyságban vett részt kéthetes módszertani tanfolyamon. Alsó tagozaton tanító kolléga kreatív feladatok beépítését és a motiváció fenntartását sajátította el. Felsős angol nyelvtanár ország ismereti tudását fejlesztette és korszerű ismereteket szerzett a hatékony gondolkodási képességek nyelvórai beépítéséről. Az idegen nyelvi munkaközösség vezetője a kulcskompetenciák javítását és az IKT eszközök tanórai alkalmazását ismerte meg. Mindhárman több iskolában is hospitáltak, gyakorlati tapasztalatokat gyűjtöttek. Mind a hat pedagógus munkaközösségi foglakozás keretén belül osztotta meg a megszerzett tudását a többi nyelvtanárral.

Nemzetközi intézményi kapcsolatok kiépítéshez munkatársaink idegen nyelvi kompetenciái fejlesztésre szorultak. A belső, önerőből támogatott nyelvtanfolyamot egészítette ki 13 dolgozó számára egy kéthetes nyelvtanfolyam Angliában. A képzésben részt vettek alsó tagozaton tanító pedagógusok (4 fő), felső tagozaton tanító pedagógusok (4 fő: biológia, földrajz, matematika, nemzetiségi nyelvtanár, történelem), igazgató, igazgatóhelyettes, pedagógiai asszisztens, adminisztratív szervező és IKT szakember. Fontosnak tartottuk, hogy intézményi szervezetünk minden területéről bevonjunk nemzetközi együttműködésre alkalmas szakembereket. Néhány hónappal később az iskola igazgatója és helyettese valamint a természettudományi munkaközösség vezetője egy intenzív, kommunikáció központú nyelvtanfolyamon fejlesztette tovább idegen nyelvi kompetenciáját, vezetői szinten is készülve további együttműködésre külföldi intézményekkel.

A nyelvtanfolyamok hatására érezhetően megnőtt dolgozóink körében az idegen nyelv tanulása iránti motiváció. A hazautazást követően is folytatták a nyelvtanulást, többen a részvevők közül mai napig használják a nyelviskolák által biztosított online tanulási felületeket. Ezáltal közvetve a dolgozók IKT kompetenciái is fejlődtek/fejlődnek.

A kétéves megvalósítási időszak alatt egy svédországi iskolával alakítottunk ki partnerkapcsolatot, melynek keretében egyhetes iskolalátogatásra és hospitálásra utazott az iskola igazgatóhelyettese, idegen nyelvi munkaközösség vezetője és diákönkormányzatot segítő-angol nyelvtanára. Az intézményi látogatás során az intézményi struktúrát, a diákönkormányzat működését, a nemzetközi méréseken jó eredményeket elérő oktatási rendszer hátterét, kompetenciafejlesztő módszereit tanulmányoztuk. Sok adaptálható gyakorlatot láttunk, melyre iskolánk vezetése is nyitott.

A tapasztalatok disszeminációja nevelőtestületi szinten valósult meg, az év végi tanévzáró értekezleten részletes, több szempontú beszámolót tartottak a résztvevők, melynek keretében az adaptáció lehetősége is konkretizálódott. A tanításhoz szorosan nem kapcsolódó tapasztalatokat szakmai megbeszélések formájában közvetítették a résztvevők az illetékeseknek (pl. étkeztetési vezető).

Mint a projektünk címe „Tanuljunk - tanítsunk együtt Európában!” is mutatja, kétéves munkánkat az egymástól tanulás jellemezte, egyrészről a mobilitások során külföldi gondolkodásmódot, szellemiséget, munkafelfogást és módszereket sajátítottunk el. Másrészről hazaérkezve szemléletünk, oktatási eszköztárunk, kultúránk fejlődött, sok ismeretet átadtunk egymásnak, mindezekkel az iskola szervezeti bázisa erősödött. A kialakult svéd partnerséggel intézményünk tovább nemzetköziesedett, lehetőséget teremtve diákjainknak még hatékonyabb nyelvgyakorlásra. A tapasztalataink beépülnek a mindennapi gyakorlatba, s a fenntarthatóság érdekében az iskola alapdokumentumában, a pedagógiai programban is rögzítésre kerülnek, ezzel megszilárdítva a módszertani fejlődést.

Rövidtávon tanáraink, dolgozóink nevelési, oktatási kultúrája és nyelvismerete fejlődött, nyitottabbakká, magabiztosabbá váltak nemzetközi kapcsolataink szélesítése felé.

A projektben résztvevő munkatársak objektív visszajelzést kaptak idegen nyelvi kommunikációjuk szintjéről, a továbbfejlődés lehetőségeiről. Mindannyiunk számára pozitív élményt jelentettek a mobilitások, ezáltal elkötelezetté váltak saját tudásuk továbbfejlesztésében. A mobilitásokat követően is rendszeresen járnak a belső nyelvi képzésre, és tudatosan készülnek egy újabb pályázati lehetőségre.

Szervezeti szinten is jelentős előrelépés történt, stratégiai terveinkbe beépítettük a nemzetközi együttműködések lehetőségének jobb kihasználását.

Hosszú távon munkatársaink és tanulóink bevonását tervezzük partneriskolai projektekbe, így fejlesztve tovább a módszertani sokszínűséget, idegennyelv-tanulást iskolánkban. A sikeres mobilitások eredménye, hogy növekedett pedagógusaink, iskolai vezetőségünk elkötelezettsége a továbbfejlődés iránt, a jelen pályázati ciklusban újabb KA1-es és egy öt országot összefogó KA2-es pályázatot is benyújtottunk.

Intézményünk egyik stratégiai célkitűzése az „okos iskola” megvalósítása - vagyis az IKT eszközök professzionális szintű használatának kiépítése a tanulási - tanítási folyamatban. A tananyagfejlesztő programok használatához szükséges az angol nyelv ismerete, így hosszú távon ezen a téren is kamatoztatni tudjuk majd a most szerzett tudást.

Számunkra a pályázat sikerének egyik legjobb fokmérője, hogy dolgozóink eredményesnek és hasznosnak ítélték meg a pályázat megvalósítását, nőtt a tanulási motiváció körükben, és újabb dolgozók kapcsolódtak be mind a belső nyelvtanfolyamba, mind a következő pályázatba.

 

 

“Let’s learn and teach together in Europe”

 

The topic of our project was connected to Teaching and learning foreign languages, International cooperation, partnership and development and Improving quality in institutions and methods.

One of the major strategic aims of our institution is to prepare our students to European citizenship, and provide the opportunity for them to obtain the necessary language level.

We have special foreign language education in our school and we put great emphasis on both supporting talents and helping weaker students to catch up. Our language teachers need continuous development where they learn up-to-date language teaching methods, introduce those to their process of teaching and learning and integrate civilization materials into their courses. During Erasmus+ program the language teachers improved their foreign language communication skills, cultural and methodology knowledge in the target country courses. Three German language teachers took part in a two-week-long school visit and observation in Germany.Two primary school teachers learnt about new motivation techniques, and development of creativity in Bodelshausen. One secondary school German teacher studied modern classroom management.During their visits they introduced Hungarian culture on lessons and developed the cooperation between the two schools.

Three English language teachers took part in methodology training courses in the United Kingdom for two weeks. One primary school teacher learnt about the integration of creative activities and maintaining motivation.One secondary school teacher developed her cultural knowledge and obtained recent findings on the topic of critical and creative thinking in language learning.The head of department got an insight to the development of key competences and the usage of ICT in the classroom. They all visited schools and collected practical experiences. All language teachers shared their knowledge in a workshop with the other language teachers.

We needed to develop our teachers’ foreign language competencies to be able to broaden the cooperation of our school with foreign partners. The two-week-long English language course in England for 13 staff members completed their self-sponsored in-training. The participants of the language courses were four primary school teachers from different areas, four secondary school teachers (teaching Biology, Geography, Mathematics, Nationality German Language and History) Head of the School, Deputy Head of the School,  pedagogical  assistant, financial assistant and IT system manager.We considered that it is important to employ experts on every level of our institution who can play active role in innovations and partnerships and not only in Hungarian.The Head of the School, the Deputy Head of the School and the Head of the Science Department developed their foreign language competencies in an intensive communicative language course a few months later to get ready for the cooperation with other institutions on the level of leadership. After the language courses the motivation towards language learning has increased among teachers.

During the two-year-period we developed partnership with a Swedish school and during this process the deputy Head of the School, the head of the language department and the student council supporter teacher travelled to the school for a week. The study visit give us insight into institutional structure, the work of the student council, the background of the educational system which achieved great results in international tests, methods of competence development. The leaders of our school are open to the new practices we saw in Sweden.

As the title of our project “Let’s learn and teach together in Europe” shows the two-year-period meant learning from each other on the one hand during the mobilities we acquired foreign mentality, spirituality, attitude and methods. On the other hand having arrived home our approach, educational tools and culture improved, we transmitted our knowledge to our colleagues and this way our organization strengthened. With the Swedish collaboration our school has stepped towards internationalization and we have given the opportunity of efficient language practise to our students. The experiences will infiltrate into the daily practice, it will be recorded in the school pedagogical program in order to be maintainable and confirm the development.

In the short run the educational culture and language knowledge of our teachers and staff has improved they have become open and confident towards international partnerships. In the long run we plan to involve our colleagues and the students into partner school projects to promote methodological variety and language learning in our school. The result of the successful mobilities is the improved commitment of the teachers and leaders to development. In 2016 we applied for a new KA1 project and a KA2 project with the collaboration of five nations.

 

 

Friss híreink

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram