KA1 2020-2022

Feltöltve: 2021. január 27.
Rovat:

 

„Felkészülés a 21. század oktatási kihívásaira”-    ERASMUS+ mobilitási projekt a Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában               

szeptember 1- 2022. augusztus 31.

század folyamatosan új kihívásokat vet fel az oktatás számára. A tanulóknak olyan praktikus és életvezetési ismereteket, kompetenciákat is az iskolában kell elsajátítani, amelyeket korábban a családi háttér biztosított. Mivel a pedagógusok képzésük során nem kaptak arra felkészítést, hogy miként tudják úgy fejleszteni a diákokat, hogy ezeknek az egymást gyorsan követő kihívásoknak megfeleljenek, szükségesnek érezzük, hogy folyamatosan képezzük magunkat. Intézményünk eddig is élen járt a módszertani megújulás, az innovációk területén, s jelenleg is folyamatosan keressük ezeket a lehetőségeket. Talán a legjobb bizonyíték erre, hogy a számos más pályázat mellett már hat éve veszünk részt az Erasmus+ pályázatokban. Ennek – és a belső képzéseknek, disszeminációnak - köszönhetően, sikeresen fejlesztettük pedagógusaink és az iskolai személyzet nyelvi kompetenciáit, módszertani és IKT ismereteit. Az eredményességnek köszönhetően egyre több különböző szakos pedagógus tud bekapcsolódni az angol nyelvű tanárikurzusokba.

A fenti célok megvalósítása érdekében pályázatunkban 8 pedagógus 11 mobilitását tervezzük 2020. június 1-től 2021. május 31-ig. Ebben tanítók, szaktanárok, igazgatóhelyettes vesznek részt. A pályázati munkánkat további 5 munkatárs segíti, akik a felkészülésben és a nyomonkövetésben aktív szerepet vállalnak. A pályázat disszeminációs szakaszába a teljes munkatársi gárdát bevonjuk, sőt további intézmények pedagógusait is.

A "Felkészülés a 21. század oktatási kihívásaira" című pályázatunk legfontosabb területei:

  • kompetenciafejlesztő módszerek pedagógusoknak és tanulóknak, melyekkel az intézményünkben egyre eredményesebb minőségi oktatást tudunk biztosítani;
  • idegennyelv tanítás és tanulás megújítása a dolgozók és a tanulók körében;
  • új innovációk kifejlesztése a pályaorientáció és a konfliktuskezelés területén;
  • új információs és kommunikációs technológiák megismerése és alkalmazása az oktatás, a tanulás és az iskolaszervezés területein.

Tanáraink módszertani témájú (kreatív nyelvoktatás a storytelling módszerével, drámapedagógia alkalmazása a nyelvoktatásban, kommunikatív nyelvtanulási módszerek, motiváció fenntartása, hatékony gondolkodási képességek, tartalom alapú oktatás), IKT (digitális együttműködések és projektek, flipped classroom, digitális készségfejlesztés) személyiségfejlesztés (interperszonális, szociális készség, önismeret, konfliktuskezelés, életvezetés), szakértői dráma alkalmazása a pályaorientációban, és német nyelvi készségek fejlesztése kurzusra jelentkeztek. Három pedagógusunk a londoni BETT Show-ra látogat el, ahol az oktatás legújabb irányait, a legfrissebb oktatástechnológiai eszközöket és szolgáltatásokat ismernek meg, részt vesznek a legkorszerűbb oktatási módszereket bemutató szemináriumokon, hogy támogatni tudják az intézményben megvalósuló infrastrukturális és tartalmi fejlesztéseket is.

A mobilitásokon tanultakat beépítjük mindennapi pedagógiai munkánkba, az oktatás formális és nem formális színtereibe. Tapasztalatainkat megosztjuk munkatársainkkal és a módszereket adaptáljuk iskolánk Pedagógiai Programjába, valamint átadjuk a partneriskoláknak az evangélikus fenntartó által működtetett hálózaton keresztül. A leghasznosabb technikák részletesen kidolgozva az iskolai Tudástár gyűjteményét is gyarapítják majd - az előző évekhez hasonlóan –, ehhez minden pedagógus hozzáférhet.

A pályázat megvalósítása intézményünk tanulóira is hatással lesz, s remélhetőleg egy eredményesebb tanulási és nyelvtanulási gyakorlat kiépülését teszi majd lehetővé. A megszerzett nyelvi tudás hozadékaként egyre több nemzetközi projektbe tudunk bekapcsolódni.

A pályázatunkkal olyan iskolai folyamatokat szeretnénk elindítani, melyekkel pedagógusainkat és tanulóinkat felkészíthetjük azokra a kihívásokra, melyekkel az iskola falain belül és azon túl is szembesülniük kell napjainkban. Alapkészségeiket, gondolkodási készségeiket, kreativitásukat fejlesztve, differenciálva sikerélményhez juttatjuk diákjainkat, növeljük a tanulás iránti elkötelezettségüket és felkészítjük őket az egész életen át tartó tanulásra. A konfliktuskezelési technikák, az önismeret, kritikai érzék fejlesztésével motivált diákokat nevelhetünk, elkerülhetjük az iskolai lemorzsolódást. A megfelelő időben elkezdett és hatékony módszereket alkalmazó pályaorientációval olyan tanulási utakhoz segítjük hozzá őket, amelyek teljesítésével a munka világába bekapcsolódva is elégedett és sikeresfelnőttekké tudnak válni. Tapasztalataink átadásával, a módszertani megújulásunkkal intézményünk szervezetépítését is támogatjuk. Nyelvismeretünkkel, európai kapcsolatainkkal, melyek a pályázatunk eredményeiképpen jönnek létre, nyitott, elfogadó légkört teremtünk intézményünkben, mely elősegíti a multikulturalizmus szellemiségét és aktív európai állampolgárok nevelését.

„Preparation for the Challenges in 21st Century Education”- ERASMUS+ program for Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és AMI

1st September 2020- 31st August 2022

21st century imposes new challenges for education permanently. Students have to acquire such practical and life skills, competencies at school which used to be learnt in their families. As teachers did not get any preparation during their training how to develop their students to suit these rapidly changing requirements, constant training is regarded as essential in our profession. Our institution has always been at the forefront of methodology renewal and innovation, at present we are in search for these opportunities. The best proof of it that beside other projects we have been participating in Erasmus+ programmes for six years. Owing to those programmes, the internal trainings and disseminations our colleagues have effectively improved their language competencies, methodology and ICT skills. More and more subject teachers can join in English language training courses after our successful development programme.

To achieve these aims we include 8 teachers in our project with 11 mobilities from 1st June 2020 to 31st May 2021. They are primary school teachers, secondary school teachers and the deputy head of the school. 5 other staff members help our project work during the preparation period and the monitoring. All he teachers in our institution and our region will be involved in the dissemination work.

The most important areas of our project “Preparation for the Challenges in 21st Century Education” are:

  • skill development methods for teachers and students with which we can provide more efficient quality education in ourinstitution
  • renewal of language teaching and learning among students and staff
  • development of new innovations in the area of professional orientation and conflict management
  • acquisition of new information and communication technologies and their adaptation in teaching, learning and school management.

Our teachers apply for methodology courses ( creative language teaching with storytelling, drama techniques in language learning, communicative language teaching, raising motivation, effective thinking skills, content based learning), ICT courses ( digital co-operations and projects, flipped classroom, digital skill development), personality development courses (interpersonal, social skills, self-knowledge, conflict management, life skills), professional orientation with drama technique course and German language skill development course. Three of our teachers will visit the BETT show in London where they learn about the newest trends in education, the most modern education technologies and services and they will take part in seminars on current methods to support the infrastructural and content development in our school.

We adapt the knowledge we have acquired in the courses into our daily teaching practise, the formal and non-formal platforms of education. We share our experiences with our colleagues, we adapt the methods in the Pedagogy Program of our school and we disseminate what we have learnt to our partner schools throughout the network of Lutheran faith schools. The best methods and tools will be elaborated and attached to our school’s Collection of Good Practises database, just like in the previous years it can be accessed by all of our teachers.

The implementation of our project will have an effect on our students and hopefully it will lead to a more efficient practice of learning and language learning process. The acquired language skills will enable us to join more and more international projects. We want to start school processes that can help to prepare our teachers and students for the challenges they have to face inside and outside the school at present. Developing their basic skills, improving their creativity and using differentiation we can provide the sense of achievement for our students, we can increase their commitments to learning and we prepare them for life-long learning. We can raise motivated students with conflict management techniques, improved self-knowledge and the development of critical thinking. We can also avoid early school leaving. If we start professional orientation effectively in time we can direct our pupils to such educational paths which lead them to content and successful adulthood in the world of work. We support the organisation development of our institution with the dissemination of our experiences and renewal in our methodology. We create open minded, tolerant environment in our school as a result of our foreign language skill development and European partnerships we create throughout the project. All these will help to accept multiculturalism and improve the education of active European citizens.

1. mobilitás

2. mobilitás

3. mobilitás

4. mobilitás

5. mobilitás

6. mobilitás

7. mobilitás

8. mobilitás

9. mobilitás

Friss híreink

Kérjük támogassa adója 1 %- ával a tanulói alapítványunkat!
Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola És Alapfokú Művészeti Iskola Tanulóiért Alapítvány
6230 Soltvadkert, Bocskai u. 2.
Adószám: 18744657-1-03
Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és AMI | 6230 Soltvadkert, Bocskai út 2., telefon: +36 78/482-505
Tárhelyszolgáltató: Euro Bioinvest Kft.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram